نوشته‌ها

جوجه ریزی

جوجه ریزی

,
آبخوری ها را پر کرده و یا سیستم آبخوری آماده به کار باشد.درجه حرارت مادر مصنوعی را کنترل کنید. بعد از جای گرفتن جوجه ها آبخوری های فنجانی یا پستانکی را فشار دهید تا جوجه ها به نوشیدن آب تشویق شوند. زمانی که از آبخوری پستانکی استفاده می شوند فشار…