نوشته‌ها

دانخوری سالن پرورش

سیستم دانخوری در سالن‌های پرورش طیور

,
صرف نظر از نوع دان‌خوری، فضای دان‌خوری اختصاص یافته به هر قطعه پرنده بسیار مهم است. اگر فضای دان‌خوری کافی نباشد سرعت رشد محدود می‌شود و یکنواختی گله نیز مناسب نخواهد بود. نحوه توزیع دان و نزدیکی دان‌خوری‌ها به پرندگان از نکات کلیدی در دستیابی به …