نوشته‌ها

دانخوری سالن پرورش
,

سیستم دانخوری در سالن‌های پرورش طیور

صرف نظر از نوع دان‌خوری، فضای دان‌خوری اختصاص یافته به هر قطعه پرنده بسیار مهم است. اگر فضای دان‌خوری کافی نباشد سرعت رشد محدود می‌شود و یکنواختی گله نیز مناسب نخواهد بود. نحوه توزیع دان و نزدیکی دان‌خوری‌ها به پرندگان از نکات کلیدی در دستیابی به …