نوشته‌ها

بررسی علت رشد نکردن جوجه ها

علت رشد نکردن جوجه ها بسیار متنوع می باشد، در برخی موارد ممکن است جوجه ها به خاطر تغذیه نادرست رشد مناسبی نداشته باشند. گاهی اوقات عدم رشد مناسب جوجه ها ممکن است به خاطر عدم تامین شرایط محیطی ایده آل باشد. در برخی موارد نیز عدم تامین آب سالم و کافی در کاهش رشد جوجه ها تاثیر می گذارد.