مهندس شاه حسینی

مهندس شاه حسینی

مدیرعامل رویان طیور
مهندس پالوج

مهندس پالوج

مدیر داخلی
آقای امین زاده

آقای امین زاده

نمایندگی استان خوزستان

دزفول روستای قلعه نو شمس آباد مرغداری سجاد