مهندس شاه حسینی

مهندس شاه حسینی

مدیرعامل رویان طیور
مهندس پالوج

مهندس پالوج

مدیر داخلی
مدیر فروش

مدیر فروش