اثر تراکم در پرورش

اثر تراکم در پرورش

,
تراکم طیور در متر مربع بستگی به شرایط داخلی سالن دارد. از قبیل تهویه، درجه حرارت، میزان دان‌خوری و آب‌خوری. تراکم بیش از حد بدون توجه به عوامل داخلی موجب عدم یکنواختی و کاهش رشد گله خواهد شد. با توجه به آنکه جوجه‌ها در روزهای اولیه پرورش …
اهمیت آب در پرورش طیور

آب در تغذیه طیور

,
آب یه ماده مغذی اساسی برای پرنده بوده و مصرف آن تحت تاثیر فرمول خوراک می باشد.آب از مهمترین مواد غذایی ضروری برای حیات تمام موجودات از جمله طیور است.در پرندگان تحمل تشنگی در مقایسه با گرسنگی بسیار کم است.چند ساعته تشنه ماندن سبب مرگ مرغ می ش…