توضیحاتی در مورد مرغ ۱۰ ماهه

,

توضیحاتی در مورد مرغ ده ماه ه
شااا بر ی ااااف اد ااااا ار یااا مرررده ما م ررر آشااای بف ل نااات یراشااا ب ی شااایرط یاااب ناااب اااا ر
ابیجااا حاااابی ی نرباااری ا ا اااب ناااف شاااحر ااا ی اااف ااااا اری لاااب اااب حیاااب ج یاااب ای ر انااا
پااا ح غ نااا خ نیااااف اناااایا یراشااا ب ایااار یباااد یااا مرررده ما م ررر آشااای شاااحیر مرررده ۱۰
م ررر یاااب نااا خ ااا بف ا ااا پ ناااف شاااحر لاااب پااا اد شااابر یاااب شااا یااااحخ لاااب نااا شاااغ
نااا ا اف نااااف ی شاااارط ۱۰ ناااا م انااااایا ی ایجاااا ب رارم ایاااار یاااارب باااا مررررده ما م رررر ر
اصت ۱۶ ن م ش را ر
مررده ما م رر نعناااحخ اناااایا ی یشاااب لناااف یشااایی یاااب نااا خ ااا بف لاااب ااا دم یاااب شااا یااااحخ
شااابرم ایااار را یااارط یااارب بااا اد یاااا ان صااا ری یارااارا ی یاااب نااا خ ااا بف یااا ای حایااار
ااا ی یبناااب صااایع ف ح صااایع ف ننااا ح یاااب صااا اب یناااف ی شااارط ناااا ابی اااب نبنااای ااااب نااا خ
ر یااا دا ااااادابغ یشاااب دبااا ری راشااا ب ی شااار یاااب ناااب ااا ا اغاااا حایااار ااا ی ح بااار ااااب
نااا خ نیاااافط مرررده ما م ررر ا یاااب اااا حغ شااا یرم ح یاااب نااا خ پااا یاااب ااااب ا جااا بادب آیرااا
ناااف لییااار ابااا لااا ی اااد ناااف شاااحر ااا ایااارن ح بااار آیرااا نبشاااب ر یااار ن ااااح یااا نف
ین یر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.